واریتـــــــــــــــــه

گفتـه هـا ، شنیـده هـا و دیـدنیهـای ایـران و جهـان

مشاغل برخی آدمهای مشهور قبل از رسیدن به شهرت

نادرشاه افشار…….موسس سلسله افشاریه……..….پوستین دوزیعقوب لیث…………..سرسلسله صفاریان……….……..رویگرامیر اسماعیل سامانی..سرسلسله امرای سامانی…ساربانآلپتکین……………..سرسلسله غزنویان………………….غلام زر خریدفرخی سیستانی…….شاعر مشهور ایران……….....…کارگر کشاورزحضرت عیسی (ع)……پیامبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید
مهر 90
12 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
20 پست
بهمن 88
32 پست
دی 88
48 پست